Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove

 

V  súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; §130 - §136  Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 

poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú,  diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom  a žiakom MŠ, ZŠ a SŠ  od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie vo svojej územnej pôsobnosti bezplatne, (okrem detí so zdravotným postihnutím)

najmä v oblasti optimalizácie ich

-       osobnostného,

-       vzdelávacieho ,

       -       profesijného vývinu,

                    -       starostlivosti o rozvoj nadania,

                                 -       eliminovania porúch psychického vývinu

     -       a porúch správania.

Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

 

CPPPaP Prešov  poskytuje taktiež preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť  deťom  a žiakom a ich zákonným zástupcom,  najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.

 

V Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie realizujeme

a) poradenstvo  osobnostného vývinu,

b) poradenstvo vzdelávacieho vývinu,

c) poradenstvo sociálneho vývinu a prevencie,

d) poradenstvo v kariérovom vývine,

e) psychoterapiu,

f) metodiku výchovného poradenstva,

g) špeciálnopedagogické poradenstvo.

 

Na zabezpečenie svojich úloh využívame najmä metódy psychologickej a špeciálno -pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

 

Vykonávame aj činnosti

a) preventívno-výchovné a odborno-preventívne,

b) metodicko-odborné,

c) tvorbu preventívnych programov.

 

Úzko spolupracujeme s ďalšími zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach  :

a) výchovný poradca,

b) školský psychológ,

c) školský špeciálny pedagóg,

d) liečebný pedagóg,

e) sociálny pedagóg,

f) koordinátor prevencie.

 

 

Aktuality

Povinnosť riaditeľa školy

03.10.2017 10:00
Upozornenie na povinnosti riaditeľov týkajúce sa vzdelávania žiakov s ŠPU v školskej integrácii;...
>>

Porada výchovných poradcov stredných škôl

14.09.2017 15:55
Pozývame Vás, na pracovnú poradu  výchovných poradcov stredných škôl,  ktorá sa...
>>

Porada výchovných poradcov základných škôl

14.09.2017 15:35
Pozývame Vás, na pracovnú poradu  výchovných poradcov základných škôl,  ktorá sa...
>>

Nové poznatky v poradenskej psychológii

08.06.2017 09:04
Nové poznatky v poradenskej psychológii Zborník príspevkov z odbornej konferencie, ktorá sa...
>>

Kompetencie poradenských zariadení podľa školského zákona

31.05.2017 10:05
Kompetencie poradenských zariadení podľa § 2 Zákona č. 245/2008 – Školského zákona Pracovné...
>>

Upozornenie na postup pri vyradení žiaka so ŠVVP a zasielanie materiálov začlenených žiakov do príslušných škôl

31.05.2017 10:00
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ Vážená pani výchovná poradkyňa, pán výchovný poradca Školský...
>>

Nové metodické materiály pre MŠ a ZŠ

06.04.2017 10:08
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 5982_prijimanie_do_ms.pdf (527,5...
>>

Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním

13.03.2017 09:32
Dokument je určený všetkým pedagógom a odborným zamestnancom v regionálnom školstve, ktorí...
>>

Európske modely úspešnej praxe v odbornom vzdelávaní a príprave

02.03.2017 09:22
Účasť žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami/ zdravotným postihnutím na odbornom vzdelávaní a...
>>

Pozvánka na metodické stretnutie výchovných poradcov základných škôl

26.01.2017 09:45
Pozývame Vás na metodické stretnutie   výchovných poradcov základných škôl, ktoré sa...
>>
1 | 2 | 3 >>

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB