Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove

V  súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; §130 - §136  Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 

poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú,  diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom  a žiakom MŠ, ZŠ a SŠ  od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie vo svojej územnej pôsobnosti bezplatne, (okrem detí so zdravotným postihnutím)

najmä v oblasti optimalizácie ich

-       osobnostného,

-       vzdelávacieho ,

       -       profesijného vývinu,

                    -       starostlivosti o rozvoj nadania,

                                 -       eliminovania porúch psychického vývinu

     -       a porúch správania.

Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

 

CPPPaP Prešov  poskytuje taktiež preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť  deťom  a žiakom a ich zákonným zástupcom,  najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.

 

V Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie realizujeme

a) poradenstvo  osobnostného vývinu,

b) poradenstvo vzdelávacieho vývinu,

c) poradenstvo sociálneho vývinu a prevencie,

d) poradenstvo v kariérovom vývine,

e) psychoterapiu,

f) metodiku výchovného poradenstva,

g) špeciálnopedagogické poradenstvo.

 

Na zabezpečenie svojich úloh využívame najmä metódy psychologickej a špeciálno -pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

 

Vykonávame aj činnosti

a) preventívno-výchovné a odborno-preventívne,

b) metodicko-odborné,

c) tvorbu preventívnych programov.

 

Úzko spolupracujeme s ďalšími zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach

a) výchovný poradca,

b) školský psychológ,

c) školský špeciálny pedagóg,

d) liečebný pedagóg,

e) sociálny pedagóg,

f) koordinátor prevencie.

Aktuality

Stretnutie pre školských psychológov

22.05.2019 12:12
  Dovoľujeme si pozvať školských psychológov na pracovné stretnutie dňa 20.6.2019, ktoré bude...
>>

Nové usmernenie Ministerstva školstva VVaŠ SR k cieľovým skupinám v školských zariadeniach CPPPaP a CŠPP

06.05.2019 14:24
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo predmetné  Metodické...
>>

Pozvánka na seminár pre metodikov a kar. poradcov.

30.04.2019 09:25
Pozývame Vás, na seminár urečený pre metodikov výchovného poradenstva a kariérových poradcov...
>>

Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávania Krízová intervencia:

17.04.2019 15:43
Začiatok od 9,00 do 16,00 hod.  V posledný deň ukončenie o 14,00 hod. Prestávka na...
>>

Prihláška na Krízovú intervenciu II.

04.04.2019 15:08
Prihláška na Krízovú intervenciu II.   Po odoslaní prihlášok bude vystavená faktúra od...
>>

Kurz - krízová intervencia

01.04.2019 15:16
Vážené kolegyne a kolegovia. V CPPPPaP Prešov sa uskutoční Kurz KI v spolupráci...
>>

Vzdelávanie detí cudzincov v školskej legislatíve

29.03.2019 09:44
Školský zákon vymedzuje deti cudzincov ako deti cudzích štátnych príslušníkov,  vrátane...
>>

Seminár výchovných poradcov stredných škôl 26.3.2019

07.03.2019 09:31
Pozývame Vás,  na seminár urečený pre výchovných poradcov stredných  škôl,  ktorý sa...
>>

Pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl

06.02.2019 14:00
  Dňa 14.2.2019  sa uskutoční pracovné stretnutie VP ZŠ. Miesto konania  – v...
>>

Pozvánka pre špec. pedagógov ZŠ

09.01.2019 11:09
  Pozývame Vás  na informačno – metodický seminár pre odborných zamestnancov – školských...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>