Archív článkov

Informácia pre 8-ročné gymnázia

08.10.2018 13:59
Váž. pán riaditeľ/ka, výchovný poradca/poradkyňa, pri výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia postupujete  podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s Vývinovými Poruchami Učenia (ďalej len „VPU“).  Tento vzdelávací program je súčasťou štátnych vzdelávacích programov...
>>

Dokumenty z odb. seminára pre vých. poradcov

27.09.2018 09:32
Prezentácie pre výchovných poradcov  z odborného seminára konaného dňa 26.9.2018 v Prešove,  k „Duálom k uplatneniu na trhu práce“. Národný projekt PODPN-Duálom k uplatneniu na trhu práce.pptx (4101399) Prehľad zamestnávateľov a SOŠ zapojených do SDV podľa subregiónov PSK.pdf...
>>

Upozornenie pre školy a klientov !

20.09.2018 12:27
UPOZORNENIE ! Vážení výchovní poradcovia ZŠ a SŠ a ďalší pedagogickí zamestnanci v MŠ, ZŠ a SŠ, v ktorých realizujeme odbornú starostlivosť. Upozorňujeme Vás na aktualizované formuláre (žiadosti o vyšetrenie, pedagogic.charakteristika a pod.) v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov...
>>

Seminár výchovných poradcov stredných škôl 19.9.2018

03.09.2018 09:04
Radi by sme Vás pozvali na informačno - vzdelávací seminár, ktorý spoločnosť Scio organizovauje v spolupráci s CPPPaP Prešov a Odborom školstva PSK. Seminár sa bude konať: 19. Septembra 2018 v zasadačke  Úradu samostprávneho kraja v Prešove 5.posch. ,Námestie mieru 2, Prešov podrobné...
>>

Informácia k vyučovaniu špecifických vzdelávacích predmetov v ZŠ

28.05.2018 09:55
Vážený pán riaditeľ/ka, výchovný poradca ZŠ, na základe Vašich  doterajších otázok ohľadom vzdelávania žiakov so ŠVVP a zaradením špecifických vzdelávacích predmetov :  RŠF – Rozvíjanie špecifických funkcií, ILI  logopedická intervencia  TKC – Terapeuticko-korekčné cvičenia...
>>

Oznam združenia zamestnancov pre riaditeľov CPPPaP

09.05.2018 15:58
OZNAM ZDRUŽENIA ZAMESTNANCOV CPPPaP:    Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ CPPPaP  v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ OŠ. Pozývame Vás na celoslovenskú poradu do Starej Lesnej v dňoch 14.-16.5.2018. doplnená POZVÁNKA PORADA RIADITEĽOV CPPPaP 14.-16.5.2018a.pdf...
>>

Seminár pre koordinátorov prevencie 4.5.2018

02.05.2018 10:54
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Prešove, oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie a školskej psychológie  ponúka koordinátorom prevencie základných a stredných škôl seminár na tému „Kritické myslenie – nevyhnutnosť v 21....
>>

Porada výchovných poradcov stredných škôl 10.5.2018

02.05.2018 10:17
Pozývame Vás, na pracovnú poradu výchovných poradcov stredných škôl, ktorá sa uskutoční dňa 10.5.2018 o 10:00h v zasadacej miestnosti CPPPaP Levočská 7. Pozvánka porada VP SŠ.doc (40960)  
>>

Informácia o podávaní žiadosti o asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

26.04.2018 15:40
Vážený pán riaditeľ/ka, výchovný poradca ZŠ, žiadame Vás o zaslanie žiadostí o asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným zvenýhodnením v dostatočnom predstihu; viac sa dočítate v priloženom súbore.    Informácia o AU na web.docx (17018)
>>

Stanovisko MŠVVaŠ SR vydávaniu rozhodnutí

22.02.2018 09:06
Stanovisko MŠVVaŠ SR k vydávaniu rozhodnutí v školských zariadeniach výchovného poradnestva a prevencie  Stanovisko MŠVVaŠ SR vydávaniu rozhodnutí.pdf (862383)
>>

Záznamy: 11 - 20 zo 54

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>