Archív článkov

Kompetencie poradenských zariadení podľa školského zákona

31.05.2017 10:05
Kompetencie poradenských zariadení podľa § 2 Zákona č. 245/2008 – Školského zákona Pracovné stretnutie poradenských zariadení - CPPPaP a CŠPP, v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ Odbor školstva Prešov  10.5.2017   powerpointová prezentácia viď. nižšie kompetencie CPPPaP a CŠPP.pptx (64243)
>>

Upozornenie na postup pri vyradení žiaka so ŠVVP a zasielanie materiálov začlenených žiakov do príslušných škôl

31.05.2017 10:00
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ Vážená pani výchovná poradkyňa, pán výchovný poradca Školský špeciálny pedagóg   Pred ukončením školského roka  si Vám dovoľujeme zaslať nasledujúce informácie týkajúce sa začlenených žiakov, citované z materiálu Štátnej školskej...
>>

Nové metodické materiály pre MŠ a ZŠ

06.04.2017 10:08
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 5982_prijimanie_do_ms.pdf (527,5 kB) podkladový materiál pre ZŠ novy_skolsky_rok_2016_2017_zs.pdf (212,1 kB) Vyhláška pre MŠ Vyhláška o MŠ.pdf (60,3 kB)  
>>

Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním

13.03.2017 09:32
Dokument je určený všetkým pedagógom a odborným zamestnancom v regionálnom školstve, ktorí vzdelávajú alebo sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, alebo im zabezpečujú od-borné poradenstvo. Dokument sa podľa potrieb bude...
>>

Európske modely úspešnej praxe v odbornom vzdelávaní a príprave

02.03.2017 09:22
Účasť žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami/ zdravotným postihnutím na odbornom vzdelávaní a príprave Používanie úryvkov z dokumentu je povolené za predpokladu, že bude jasne uvedený zdroj. Odkaz na túto správu má byť uvádzaný v nasledujúcom znení: Európska agentúra pre rozvoj vzdelávania...
>>

Pozvánka na metodické stretnutie výchovných poradcov základných škôl

26.01.2017 09:45
Pozývame Vás na metodické stretnutie   výchovných poradcov základných škôl, ktoré sa uskutoční dňa  2.2.2017  od 8,30 hod v priestoroch Spojenej školy  Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov   Záväznú účasť prosíme elektronicky nahlásiť na :...
>>

List ZŠ a SŠ - Koordinátor Prevencie + dotazník

20.09.2016 09:22
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,   s cieľom vytvorenia aktuálnej databázy koordinátorov prevencie v prostredí základných a stredných škôl a zefektívnenia vzájomnej spolupráce v tejto oblasti, žiadame Vás o sprostredkovanie dotazníka Vášmu koordinátorovi...
>>

Odbor špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania - sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva VVaŠ

13.07.2016 14:12
Na základe požiadavky  Odboru špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania -  sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva VVaŠ na sprostredkovanie informácií ZŠ v našej územnej pôsobnosti, Vám dávame do pozornosti tento nasledujúci materiál. CPPPaP...
>>

Informácie k žiadostiam na odporúčanie pridelenia asistenta učiteľa

27.06.2016 14:37
Informácie k žiadostiam na odporúčanie pridelenia asistenta učiteľa Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ. Prosíme Vás o včasné doručovanie predmetných žiadostí do CPPPaP Prešov, pokiaľ možno aj do 15.7.2016, aby sme ich mohli kvalifikovane posúdiť a napísať naše stanovisko. V termíne od 18.7.2016...
>>

Národný projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí “

20.06.2016 15:18
  Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážená výchovná poradkyňa, pán výchovný poradca,   v rámci ukončeného  Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí “, ste používali na...
>>

Záznamy: 31 - 40 zo 54

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>