Archív článkov

Klubové stretnutie koordinátorov prevencie základných a stredných škôl

21.04.2016 09:58
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie a školskej psychológie v Prešove, pozýva na klubové stretnutie koordinátorov prevencie základných a stredných...
>>

Prezentácia a stručná informácia o systéme duálneho vzdelávania

10.03.2016 14:20
Vážení výchovní poradcovia, dávame Vám do pozornosti prezentáciu a stručnú informáciu o systéme duálneho vzdelávania,    zo  seminára CPPPaP, konaného v Bratislave dňa 9.3.2016,  na základe žiadosti (o distribúciu výchovným poradcom...
>>

Informácia pre pedagógov

21.01.2016 12:23
Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov č. CD-2005-19376/26377-1:091   schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2005 s platnosťou od 1. septembra 2005, aktualizované k 1....
>>

KomposyT - Projekt

01.12.2015 09:36
VÝCHODISKÁ PROJEKTU Základné východiská realizácie projektu: Identifikácia a kvantifikácia rizikových skupín žiakov základných škôl (ZŠ) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), depistáž problémových žiakov, nastavenie procesu komplexnej prevencie Vývoj a inovácia...
>>

Pozvánka na seminár pre odborných zamestnancov - psychológov CPPPaP a CŠPP v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ – odbor školstva v Prešove

10.11.2015 09:06
Pozvánka na seminár pre odborných zamestnancov  - psychológov CPPPaP a CŠPP v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ – odbor školstva v Prešove     26.11.2015 – miesto SOŠ obchodu a služieb, SDH 3 (podľa počtu prihlásených oznámime včas, ak to bude na inom mieste) Náklady...
>>

NÁVRH na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi vých.-vzdel. potr. v MŠ, ZŠ, SŠ špec. skole

14.09.2015 11:03
  návrh platný od 1.9.2015   428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole.pdf (1265555)
>>

Pozvánka na pracovný seminár výchovných poradcov stredných škôl a metodikov výchovného poradenstva CPPPaP

02.09.2015 09:15
Pozývame Vás na: pracovný seminár výchovných poradcov stredných škôl  a  metodikov výchovného poradenstva CPPPaP,  ktorá sa uskutoční   dňa 22. 9. 2015 o 8,30 hod.  vo veľkej  zasadačke, PSK, nám. Mieru 2, 1.poschodie.   Svoju účasť hláste elektronicky...
>>

Seminár zo 16.9.2015 sa ruší "Ja nato mám"

26.08.2015 12:04
Doc. Žovinec oznámi nový termín. POZVÁNKA o.z. Akadémia voľného času v Hlohovci v spolupráci s Katedrou Pedagogiky PF UKF v Nitra, Dys Centrum Praha a CPPPaP Prešov Vás pozývajú  na kurz ďalšieho odborného vzdelávania  pre poradenských a školských...
>>

Oznam - asistent učiteľa so žiadosťou

02.07.2015 11:09
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ. V súlade s aktuálne platnou legislatívou a s Metodickým usmernením  č.1/2015 k postupu pri predkladaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním  Okresného...
>>

Metodické usmernenie pri predkladaní žiadosti o poskytnutí fin. prost.

26.05.2015 12:02
Metodické usmernenie č.1/2015 k postupu pri predkladaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevyhodnením alebo s nadaním viac sa dočítate viď. odkaz MU k AU 1_2015.pdf (310922)
>>

Záznamy: 41 - 50 zo 54

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>