Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove

V  súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; §130 - §136  Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 

poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú,  diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom  a žiakom MŠ, ZŠ a SŠ  od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie vo svojej územnej pôsobnosti bezplatne, (okrem detí so zdravotným postihnutím)

najmä v oblasti optimalizácie ich

-       osobnostného,

-       vzdelávacieho ,

       -       profesijného vývinu,

                    -       starostlivosti o rozvoj nadania,

                                 -       eliminovania porúch psychického vývinu

     -       a porúch správania.

Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

 

CPPPaP Prešov  poskytuje taktiež preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť  deťom  a žiakom a ich zákonným zástupcom,  najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.

 

V Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie realizujeme

a) poradenstvo  osobnostného vývinu,

b) poradenstvo vzdelávacieho vývinu,

c) poradenstvo sociálneho vývinu a prevencie,

d) poradenstvo v kariérovom vývine,

e) psychoterapiu,

f) metodiku výchovného poradenstva,

g) špeciálnopedagogické poradenstvo.

 

Na zabezpečenie svojich úloh využívame najmä metódy psychologickej a špeciálno -pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

 

Vykonávame aj činnosti

a) preventívno-výchovné a odborno-preventívne,

b) metodicko-odborné,

c) tvorbu preventívnych programov.

 

Úzko spolupracujeme s ďalšími zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach

a) výchovný poradca,

b) školský psychológ,

c) školský špeciálny pedagóg,

d) liečebný pedagóg,

e) sociálny pedagóg,

f) koordinátor prevencie.

Aktuality

Informácia pre 8-ročné gymnázia

08.10.2018 13:59
Váž. pán riaditeľ/ka, výchovný poradca/poradkyňa, pri výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými...
>>

Dokumenty z odb. seminára pre vých. poradcov

27.09.2018 09:32
Prezentácie pre výchovných poradcov  z odborného seminára konaného dňa 26.9.2018 v...
>>

Upozornenie pre školy a klientov !

20.09.2018 12:27
UPOZORNENIE ! Vážení výchovní poradcovia ZŠ a SŠ a ďalší pedagogickí zamestnanci v MŠ, ZŠ a SŠ, v...
>>

Seminár výchovných poradcov stredných škôl 19.9.2018

03.09.2018 09:04
Radi by sme Vás pozvali na informačno - vzdelávací seminár, ktorý spoločnosť Scio organizovauje v...
>>

Informácia k vyučovaniu špecifických vzdelávacích predmetov v ZŠ

28.05.2018 09:55
Vážený pán riaditeľ/ka, výchovný poradca ZŠ, na základe Vašich  doterajších otázok ohľadom...
>>

Oznam združenia zamestnancov pre riaditeľov CPPPaP

09.05.2018 15:58
OZNAM ZDRUŽENIA ZAMESTNANCOV CPPPaP:    Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ...
>>

Seminár pre koordinátorov prevencie 4.5.2018

02.05.2018 10:54
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Prešove, oddelenie...
>>

Porada výchovných poradcov stredných škôl 10.5.2018

02.05.2018 10:17
Pozývame Vás, na pracovnú poradu výchovných poradcov stredných škôl, ktorá sa uskutoční dňa...
>>

Informácia o podávaní žiadosti o asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

26.04.2018 15:40
Vážený pán riaditeľ/ka, výchovný poradca ZŠ, žiadame Vás o zaslanie žiadostí o asistenta...
>>

Stanovisko MŠVVaŠ SR vydávaniu rozhodnutí

22.02.2018 09:06
Stanovisko MŠVVaŠ SR k vydávaniu rozhodnutí v školských zariadeniach výchovného poradnestva a...
>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>