Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove

V  súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; §130 - §136  Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 

poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú,  diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom  a žiakom MŠ, ZŠ a SŠ  od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie vo svojej územnej pôsobnosti bezplatne, (okrem detí so zdravotným postihnutím)

najmä v oblasti optimalizácie ich

-       osobnostného,

-       vzdelávacieho ,

       -       profesijného vývinu,

                    -       starostlivosti o rozvoj nadania,

                                 -       eliminovania porúch psychického vývinu

     -       a porúch správania.

Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

 

CPPPaP Prešov  poskytuje taktiež preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť  deťom  a žiakom a ich zákonným zástupcom,  najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.

 

V Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie realizujeme

a) poradenstvo  osobnostného vývinu,

b) poradenstvo vzdelávacieho vývinu,

c) poradenstvo sociálneho vývinu a prevencie,

d) poradenstvo v kariérovom vývine,

e) psychoterapiu,

f) metodiku výchovného poradenstva,

g) špeciálnopedagogické poradenstvo.

 

Na zabezpečenie svojich úloh využívame najmä metódy psychologickej a špeciálno -pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

 

Vykonávame aj činnosti

a) preventívno-výchovné a odborno-preventívne,

b) metodicko-odborné,

c) tvorbu preventívnych programov.

 

Úzko spolupracujeme s ďalšími zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach

a) výchovný poradca,

b) školský psychológ,

c) školský špeciálny pedagóg,

d) liečebný pedagóg,

e) sociálny pedagóg,

f) koordinátor prevencie.

Aktuality

Klubové stretnutie koordinátorov prevencie základných a stredných škôl

21.04.2016 09:58
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva...
>>

Prezentácia a stručná informácia o systéme duálneho vzdelávania

10.03.2016 14:20
Vážení výchovní poradcovia, dávame Vám do pozornosti prezentáciu a stručnú...
>>

Informácia pre pedagógov

21.01.2016 12:23
Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre...
>>

KomposyT - Projekt

01.12.2015 09:36
VÝCHODISKÁ PROJEKTU Základné východiská realizácie projektu: Identifikácia a kvantifikácia...
>>

Pozvánka na seminár pre odborných zamestnancov - psychológov CPPPaP a CŠPP v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ – odbor školstva v Prešove

10.11.2015 09:06
Pozvánka na seminár pre odborných zamestnancov  - psychológov CPPPaP a...
>>

NÁVRH na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi vých.-vzdel. potr. v MŠ, ZŠ, SŠ špec. skole

14.09.2015 11:03
  návrh platný od 1.9.2015   428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi...
>>

Pozvánka na pracovný seminár výchovných poradcov stredných škôl a metodikov výchovného poradenstva CPPPaP

02.09.2015 09:15
Pozývame Vás na: pracovný seminár výchovných poradcov stredných škôl  a  metodikov...
>>

Seminár zo 16.9.2015 sa ruší "Ja nato mám"

26.08.2015 12:04
Doc. Žovinec oznámi nový termín. POZVÁNKA o.z. Akadémia voľného času...
>>

Oznam - asistent učiteľa so žiadosťou

02.07.2015 11:09
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ. V súlade s aktuálne platnou legislatívou a s Metodickým...
>>

Metodické usmernenie pri predkladaní žiadosti o poskytnutí fin. prost.

26.05.2015 12:02
Metodické usmernenie č.1/2015 k postupu pri predkladaní žiadosti o poskytnutie finančných...
>>
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>