Centrum ped.-psych. poradenstva a prevencie

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

1. Základné údaje o zariadení

Názov zariadenia:           Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie                                                                                              (ďalej len „CPPPaP“)

Sídlo:                              Levočská 7, 080 01 Prešov

Identifikačné číslo:                379 450 76

Výchovný jazyk:                   slovenský

Forma hospodárenia:              štátna rozpočtová organizácia

Dátum zriadenia:                  1. september 1972

Zriaďovateľ:                       Okresný úrad, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Zariadenie je zriadené:              na dobu neurčitú

Štatutárny orgán:                  PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka

Číslo výdavkového účtu:          SK57 8180 0000 0070 0020 3002

Prevádzková doba:                     v pracovné dni 8.00 h – 15.00 h

Mail:                                          kppppo@mail.t-com.sk

                                                 cpppap@azet.sk                                      

Telefonický kontakt:              (+421) 51 77 155 26  / (+421) 51 7754 621

                                         (+421) 915 899 454 / (+421) 915 899 455

 

Poslanie a predmet činnosti:

CPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným a pedagogickým zástupcom poskytuje poradenské služby.

2. Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene         a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) môže občan v CPPPaP         hľadať informáciu, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má                 CPPpaP k dispozícii, t. j., ktorá sa zo zákona nachádza v inštitúcii. Nemožno hľadať                informácie, ktoré ešte neexistujú (napríklad vytvorenie nových informácií, ako sú analýzy,         štatistiky či prehľady).

3. Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti, ktorú možno podať:

        a) elektronicky na adresu: kppppo@mail.t-com.sk,

        b) písomne na adresu: CPPPaP, Levočská 7, 080 01 Prešov,

        c) osobne do podateľne CPPPaP na tej istej adrese v čase od 8:00 h do 15:00 h. 

4.  Základné náležitosti žiadosti -  zo žiadosti musí byť zrejmé:

        a) ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,

        b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,

        c) jeho adresa pobytu alebo sídlo,

        d) ktorých informácií sa žiadosť týka,

        e) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

5.   Vybavovanie žiadostí o informácie:

        a) ak CPPPaP požadovanou informáciou disponuje, lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní od jej podania v zmysle zákona,

        b) ak CPPPaP nedisponuje požadovanou informáciou, ale má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa jej doručenia príslušnej povinnej osobe,

        c) ak CPPPaP nedisponuje požadovanou informáciou a ani nevie, kde ju možno získať, vydá v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu. To vydá aj v prípade, ak informáciu nemožno poskytnúť z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám. Ak sa tieto dôvody netýkajú napríklad celej informácie, alebo celého dokumentu, ktorý občan žiada, CPPPaP mu poskytne len tú časť informácie či dokumentu, ktorá je verejná,

        d) proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť požadovanú informáciu možno do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie/rozklad cestou orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

6. Informácie sa poskytujú bezplatne.

7. Ochrana osobných údajov

    Prevádzkovateľ /CPPPaP/ vyhlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke Prevádzkovateľa zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe u Prevádzkovateľa.

    www.osobnyudaj.sk/informovanie/37945076/sk

GPS: 49°0'0.16"N

        21°14'8.47"E