Základná škola

Prevencia ZŠ

Ponukový katalóg prev. aktivít pre ZŠ 2018-2019.doc (52224)

Prihláška na prev. aktivitu v ZŠ 2018-2019.doc (46080)

Ponuka prev. programov pre ZŠ 2018-2019.doc (74240)

Prihláška na prev. program v ZŠ 2018-2019.doc (47104)

Informovaný súhlas - realizácia programov _18.pdf (217583) nové

 

Tlačivá ZŠ

Žiadosť o psychologické a špec. ped. vyšetrenie.pdf (319521) nové

Informovaný súhlas - kariérové_poradenstvo_18 (2).pdf (224702) nové

Anamnestický hárok.docx (15713)

Školský záznam o žiakovi z hľadiska Prof.Or..pdf (186585)

Charakteristika žiaka pre potreby psych. a špec.ped. vyšetrenia.doc (88064)

Žiadosť asistent učiteľa.docx (24800)

Kritériá posúdenia SZP.docx (15 kB)

 

Tlačivá MŠ

Ponukový list odborných aktivít pre MŠ.pdf (163972)

Informovaný súhlas - depistáž_18.pdf (280319) nové

 

Metodické materiály

428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole.pdf (1,2 MB)

Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov č.CD-2005-19376/26377-1:091.pdf (116062)

Met_mat_sk_integracia_31_1_2016.pdf (790515)

Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP.docx (19359)

Kompenzačné pomôcky k szp.pdf (822552)

Kritériá posúdenia SZP.docx (15331)

Špeciálna a špecializovaná trieda.docx (13795)

Aplikacia_VPpre_ZZ_VIN_2016.pdf (2,2 MB)

European-patterns-of-successful-practice-in-vet_VET-Report_SK.pdf (2,6 MB)

5982_prijimanie_do_ms.pdf (540140)

Vyhláška o MŠ.pdf (61761)

Vzdelávací program _pre_ziakov_s_vyvinovymi_poruchami_ucenia.pdf (617,8 kB)

Vzdelávací program -ziakov-poruchou-aktivity-pozornosti-2017.pdf (597,8 kB)

nové

Aplikácia vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre primárne vzdelávanie.pdf (2744560)

Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýdonením a všeobecným intelektovým nadaním.pdf (2571318)

Dodatok č.1, ktorým sa menia vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné vzdelávanie.pdf (314343)

Informácia pre 8 ročné gymnázia.docx (15029)

 

PhDr. Bačová    8. obvod
ZŠ plnoorganizované ZŠ 1-4. ročník
     
Tulčík Gregorovce Gregorovce
Evanjelická Demjata Tulčík
Solivarská Ruská N. Ves Evanjelická
Matice Slovenskej   Demjata
Lesnícka   Ruská N. Ves
Chminianské Jakubovany   Chminianské Jakubovany
súkr. Pod Kalváriou   súkr. Včielka
    Sabinovská
    Solivarská

 

Mgr. Hajdučinová    5. obvod
ZŠ plnoorganizované ZŠ 1-4. ročník
     
Chminianska N.Ves Fričovce Chminianska N.Ves
Široké Abranovce Široké
Víťaz Víťaz Víťaz
P. Gojdiča   Fričovce
    Jurkovičova
    Chmiňany
    súkr. Tobiáš

 

Mgr. Orosová   9. obvod
ZŠ plnoroganizované ZŠ 1-4. ročník
     
Hermanovce Varhaňovce Hermanovce
Terňa   Fintice
    Fintice M. Goretti
    Terňa
    Zemplínska

 

Mgr. Feriančiková    6. obvod
ZŠ plnoorganizované ZŠ 1-4. ročník
     
Bajkalská Žehňa Antona Prídavku
Červenica   Radatice
Prostějovská   Čapajevova
Radatice   Janov
Májové námestie   Bajkalská
    Bernoláková
    P. Gojdiča
    Žehňa

 

Mgr. Gladičová    7. obvod
ZŠ plnoorganizované ZŠ 1-4. ročník
     
Chmeľov Čelovce Chmeľov
Čsl. Armády Proč Čsl. Armády
Važecká Pušovce Elba
Šrobárová Župčany Lipníky
    Lada
    Proč
    Pušovce
    Važecká
    Veľký Slivník
    Župčany

 

PhDr. Kresila    2. obvod
ZŠ plnoorganizované ZŠ 1-4. ročník
     
Duklianska /cirkevná/ Chmeľovec Budovateľská
Hrabkov Fulianka súkr. Drobček
Kapušany Lesíček Vyšná Šebastová
Tarasa Ševčenka Nemcovce Fulianka
Tuhrina Okružná Podhradík
Veľký Šariš Ovčie Hrabkov
Ľubotice Podhorany Kapušany
  Šarišská Poruba Nemcovce
  Bertotovce Okružná
    Ovčie
    Podhorany
    Šarišská Poruba
    Tuhrina
    Bertotovce
    Ľubotice
    Nižná Šebastová

 

Mgr. Sedláková    3. obvod
ZŠ plnoorganizované ZŠ 1-4. ročník
     
Bajerov Bretejovce Bajerov
Bzenov Drienovská N. Ves Bratislavská
sv. Gorazda Ličartovce Bretejovce
Lemešany   Drienovská N. Ves
Mirkovce   Dulová Ves
Šmeralová   Ďumbierska
Rokycany   Haniska
    Hviezdoslavova
    Lemešany
    Ličartovce
    súkr. Mamajáčik
    Rokycany
    Teriakovce
    Bzenov
    Žipov
    cirk. Solivarská
    Volgogradská

 

PhDr. Kvotidianová    4. obvod
ZŠ plnoorganizované ZŠ 1-4. ročník
     
Drienov Kojatice Brestov
Fintice Záhradné Drienov
Kendice   Kendice
Lipovce   Kojatice
Mirka Nešpora   Lipovce
Mukačevská   Mirka Nešpora
Petrovany   Mukačevská
Šarišské Bohdanovce   Mukačevská (cirkevná)
vzd. centr. Hlavná   Petrovany
    Sládkovičova
    Šarišské Bohdanovce
    Šindliar
    Záhradné
    súkromná MŠ Mukačevská

 

Mgr. Mikšová    1. obvod
ZŠ plnoorganizované ZŠ 1-4. ročník
     
Medzany Ľubovec Ľubovec
Sedlice Lada Čergovská
Sibírska Kokošovce Medzany
Svinia   Miklušovce
Kúpeľná   Sedlice
    Veľký Šariš
    Svinia
    Záborské
    Abranovce
    Kokošovce
    súkr. Simba

 

Mgr. Hirková špeciálny pedagóg
ZŠ Plnoorganizované ZŠ Neplnoorganizované
   
Solivarská Abranovce
Lipovce Bertotovce
Ľubotice Brestov
Matice Slovenskej Bretejovce
Petrovany Drienovská N. Ves
Tarasa Ševčenka Fričovce
Šarišské Bohdanovce Gregorovce
Tuhrina Kojatice
sv. Gorazda Solivar Ličartovce
sv . Michala Kendice Lesíček
Radatice Okružná
Drienov Ovčie
Bajerov Varhaňovce
Čsl. Armády Víťaz
Hrabkov Župčany

 

Mgr. Skalková špeciálny pedagóg
ZŠ Plnoorganizované ZŠ Neplnoorganizované
   
Šmeralová Žehňa
Bajkalská  
Červenica  
Hermanovce  
Lemešany  
Lesnícka  
Májové Námestie  
sv. Mikuláša  
Važecká  

 

Mgr. Džulová špeciálny pedagóg
ZŠ Plnoorganizované ZŠ Neplnoorganizované
   
Bzenov Čelovce
Fintice Demjata
Hrabkov Dulová Ves
Chmeľov Fulianka
Chminianská. N. Ves Lada
Kapušany Lipníky
Kúpeľná Ľubovec
Mirka Nešpora Medzany
Mukačevská Mirkovce
Prostejovská Nemcovce
Sibírska Proč
Podhorany Pušovce
Šrobárova Ruská Nová Ves
Sedlice Šarišská Poruba
Široké Vyšná Šebastová
Terňa Kokošovce
Tulčík Záhradné
Veľký Šariš  
Svinia  
Evanjelická