Informácia pre pedagógov

21.01.2016 12:23
Metodické pokyny
na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov
pre intelektovo nadaných žiakov
č. CD-2005-19376/26377-1:091
 
schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2005
s platnosťou od 1. septembra 2005, aktualizované k 1. septembru 2008
 
Nový zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 103 ods. 1 vymedzuje oblasti, na rozvoj ktorých sa zameriava výchova a vzdelávanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním; pod písmenom a) citovaného ustanovenia rozoznáva všeobecné a špecifické intelektové nadanie.
Cieľom týchto metodických pokynov je stanoviť postup pre identifikáciu všeobecne intelektovo nadaných detí ako žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich následné zaraďovanie do výchovno-vzdelávacích programov zameraných na rozvíjanie ich nadania a osobnosti v základných a stredných školách formou individuálnej integrácie jednotlivých nadaných žiakov alebo skupín nadaných žiakov

 

Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov.pdf (113,3 kB)

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB