KomposyT - Projekt

01.12.2015 09:36

VÝCHODISKÁ PROJEKTU

Základné východiská realizácie projektu:

Identifikácia a kvantifikácia rizikových skupín žiakov základných škôl (ZŠ) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), depistáž problémových žiakov, nastavenie procesu komplexnej prevencie

Vývoj a inovácia poradenských metód (psychologických, špeciálnopedagogických, výchovno-poradenských), (re)štandardizácia psychodiagnostických metód a testov; digitalizácia procesov

Poskytovanie špecializovaných poradenských služieb žiakom ZŠ so ŠVVP

Vzdelávanie odborných a pedagogických zamestnancov zo systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP)

Diseminácia výstupov projektu

Trvalá udržateľnosť výstupov projektu

Organizácia práce, riadenie projektu

Významným pomocníkom pri realizácii projektovaných aktivít bude Expertná skupina (100 členná) zložená jednak z interných zamestnancov VÚDPaP, jednak zo psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov, zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie, z iných inštitúcií a z nezávislých expertov.

Etapy realizácie projektu:

Depistáž, identifikácia problémových žiakov v základných školách, je súčasťou účinnej prevencie pred sociálnou patológiou, vrátane prevencie pred nezamestnanosťou (hlavne dlhodobou). Depistáž je východiskovou aktivitou projektu, umožňuje včasnú poradenskú starostlivosť o problémových žiakov v systéme výchovného poradenstva a prevencie, vrátane kariérovej výchovy (profesionálnej orientácie) a kariérového poradenstva pre žiakov ZŠ v záujme ich sociálneho začlenenia sa, uplatnenia sa na trhu práce v dospelosti.

Včasná poradenská pomoc pri kompenzácii porúch, znevýhodnení a pri profesionálnom rozhodovaní sa žiakov ZŠ, kariérové poradenstvo ako prevencia pred sociálnou exklúziou, nezamestnanosťou. – Diseminácia v systéme výchovného poradenstva a prevencie bude prebiehať počas celej doby realizácie projektu.

Inovácia psychologických, špeciálnopedagogických a pedagogických metód a metodík, ich implementácia do poradenského procesu, nastavenie procesu permanentnej operatívnej štandardizácie metodík s využitím internetového úložiska.

Lokalizácia a adaptácia metodík a testov. Na základe podrobného prieskumu trhu na medzinárodnej úrovni bude zrealizovaný nákup domácich a zahraničných zdrojov zodpovedajúcich požadovanej kvalite a komplexnosti spracovania psychodiagnostických, špeciálnopedagogických a pedagogických metodík a testov, ktoré budú následne lokalizované a plne adaptované na potreby klientely a legislatívne podmienky SR.

Ďalšie vzdelávanie cieľových skupín odborných a pedagogických zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie bude zahŕňať viaceré formy:

Vzdelávanie poradcov vo využívaní nových / aktualizovaných metodologických nástrojov formou prezenčnou a dištančnou

Zabezpečenie nových učebných zdrojov pre potreby vzdelávania poradcov (publikácie, metodické príručky - autorské spracovanie, preklady, nákup zahraničných zdrojov)

Workshopy, semináre, konferencie, výmena skúseností

Mobility

CIELE PROJEKTU

VÚDPaP si stanovil v projekte tieto hlavné ciele:

Zefektívniť pedagogicko-psychologické poradenstvo pri zvládaní porúch učenia a správania, pri kompenzácii zdravotných a sociálnych znevýhodnení, zvýšiť preventívny rozmer poradenstva pred sociálnou patológiou.

Zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu, zvýšiť ich zamestnateľnosť, zníž pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo predstavuje preventívny prístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou nezamestnanosťou.

Zefektívniť systém VPaP – modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP

Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky, testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému VPaP.

Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP.

Doplniť kvalifikáciu odborných a pedagogických zamestnancov v systéme VPaP (doplniť nové učebné zdroje, umožniť návštevy v partnerských inštitúciách v krajinách EÚ, umožniť výmenu skúseností na seminároch, workshopoch, oboznámiť s využitím nových metodologických nástrojov ap.).

Skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu zamestnancov systému VPaP.

Strategické ciele projektu:

Cieľom národného projektu je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) zefektívnením systému výchovného poradenstva a prevencie v záujme ich sociálnej integrácie a uplatnenia na trhu práce.

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) prostredníctvom celoživotného poradenstva, s odbornou poradenskou podporou zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie. Poradenská pomoc pri zvládaní sociálno-patologických javov žiakov, pri ich sociálnej integrácii, podpore študijno-profesijných záujmov, primeraných vzdelanostných ašpirácií a efektívnej príprave žiakov na vstup na trh práce.

Podpora ďalšieho vzdelávania zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie, inovácia poradenských metód, metodík, testov.

Zvýšenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom podpory a integrácie žiakov so ŠVVP do spoločnosti, na trh práce v zmysle potrieb vedomostnej spoločnosti. Optimalizácia procesu profesionálneho rozhodovania, zvyšovanie zamestnateľnosti žiakov, prevencia pred nezamestnanosťou (hlavne dlhodobou).

Väzba na strategický cieľ projektu:

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami bude realizované prostredníctvom:

Rozvoja komplexného poradenského systému;

Ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie, osobitne psychológov a špeciálnych pedagógov;

Ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie, osobitne výchovných poradcov;

Špecifický cieľ projektu:

Podporiť sociálnu inklúziu osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k získavaniu zručností potrebných na trhu práce a podporiť ďalšie vzdelávanie osôb pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti.

 

www.komposyt.sk/

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB