Národný projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí “

20.06.2016 15:18

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

vážená výchovná poradkyňa, pán výchovný poradca,

 

v rámci ukončeného  Národného projektu

"Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí “,

ste používali na počítačovú diagnostiku študijno-profesijných predpokladov 

program COMDI a digitálne diagnostické nástroje  cez  KomposyT.

 

Nastala dôležitá administratívna zmena ( týkajúca sa práce VP s digitálnymi diagnostickými nástrojmi a platformou KomposyT) :
povinnosť administrovať Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa  so spracúvaním osobných údajov dieťaťa
(spracovaný na základe odporúčaní Úradu na ochranu osobných údajov). 

Informovaný súhlas je nutné  používať po celú dobru trvalej  udržateľnosti  výstupov NP VÚDPaP do r. 2020.

 

Organizačné pokyny :

 

1. Zber Informovaných súhlasov od VP ZŠ  zabezpečí  CPPPaP v každom okrese.
VP  uchováva 1 podpísaný originál Súhlasu v dokumentácii školy a 2. originál odovzdá do príslušného CPPPaP,  poverenému odbornému zamestnancovi (napr. metodikovi výchovného poradenstva), ktorý  bude  kontaktnou osobou.

1 a) VP zo Špeciálnej základnej školy, ktorý  využíva/l platformu  KomposyT a digitálne diagnostické nástroje, odošle  Informované súhlasy do CPPPaP daného okresu.
2.  riaditeľka CPPPaP z každého okresu , doručí zozbierané Informované súhlasy z jednotlivých ZŠ v regióne krajskému CPPPaP- krajskému  metodikovi.

 

Zberom Informovaných súhlasov od VP  ZŠ v okrese Prešov je  poverená PhDr. Lenka BAČOVÁ.
 

Podrobnejšie informácie nájdete v  Metodickom pokyne pre výchovných poradcov v ZŠ k poskytovaniu poradenstva žiakom pri voľbe povolania s využitím digitálnej aplikačnej platformy KomposyT

 

Metodický pokyn a formulár Informovaného súhlasu rodiča pre výchovného poradcu sú k dispozícii na stiahnutie vo vnútornom prostredí KomposyTu v časti Dokumenty (www.komposyt.sk).

S pozdravom PhDr. Viera Hybenová

Metodický pokyn pre VP k administrácii Súhlasu rodiča.pdf (549227)
suhlas_rodica_vychovny poradca_platny od 1.5.2016.pdf (38601)
 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB