Nové usmernenie Ministerstva školstva VVaŠ SR k cieľovým skupinám v školských zariadeniach CPPPaP a CŠPP

06.05.2019 14:24

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo predmetné 

Metodické usmernenie  školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie 

z dôvodu jasného vymedzenia zamerania na rozdielne cieľové skupiny centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a centra špeciálno–pedagogického poradenstva

 v súlade so školským zákonom, v prospech klienta.

 

vudpap.sk/wp-content/uploads/2019/04/Metodick%C3%A9-usmernenie-%C5%A0ZVPaP.pdf

 

Späť