Nové zdigitalizované diagnostické on-line metódy pre Vás špecialistov

20.05.2015 09:24

Vážená pani výchovná poradkyňa, vážený pán výchovný poradca,

 

dovoľujeme si oboznámiť Vás so sprístupnením troch nových zdigitalizovaných diagnostických on-line metód  pre vás špecialistov – výchovných poradcov, ktoré pribudli v internetovej pomôcke KOMPOSYT ( www.komposyt.sk).  Približne pred dvomi mesiacmi ste k nej osobne prebrali prístupové heslá v rámci národného projektu VÚDPaP „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“, čím ste získali priestor na rýchlejšiu a modernejšiu diagnostiku žiakov a zároveň viac času na poradenstvo pre žiakov s kvalitnejšími podpornými podkladmi.

Ide o tieto tri diagnostické metódy:

-          Metóda merania preferencie foriem učenia,

-           Metóda merania chápania fyzikálnych a mechanických zákonitostí,

-           Metóda merania technického talentu vo vzťahu k vedecko-technickej činnosti

Vyššie spomínané metódy ste získali pre školu ešte na jar 2014 v off-line verzii, aby ste mali dostatočný čas na oboznámenie sa s nimi pri Vašej pracovnej vyťaženosti.

Všetky tri diagnostické metódy sú časovo nenáročné pre žiakov aj pre Vás –môžete ich použiť napríklad aj po vyučovaní alebo cez Vaše hodiny určené pre činnosť výchovného poradcu. Metódy sú zároveň veľmi užitočné pre Vašu poradenskú prácu so žiakmi práve v tomto čase, keď sa ôsmaci prvý krát zamýšľajú nad výberom strednej školy, nad budúcim povolaním. Prvá metóda vám môže pomôcť napríklad pri žiakoch s problémami v učení – získate argumenty pre zmenu formy ich učenia, čím môžete zvýšiť ich školskú úspešnosť. Ďalšia metóda vám môže pomôcťmotivovať záujem žiakov o matematiku a fyziku tým, že im pomôže lepšie porozumieť fyzikálnym a mechanickým vzťahom. Tretia metóda je na vyhľadávanie technických talentov medzi žiakmi.

Každá zazmluvnená škola v Národnom projekte VÚDPaP sa zapája do zberu dát o minimálne 10 žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole . (Pre potreby projektu stačí použiť jednu metódu pri jednom žiakovi.) Každý žiak diagnostikovaný ktoroukoľvek metódou (teda aj jednou z vyššie spomenutých) musí mať vopred podpísaný Súhlas rodiča. Podpísaný Súhlas rodiča doručte, prosím, čo najskôr do najbližšej CPPPaP.

Zároveň si dovoľujeme poprosiť Vás o aktualizáciu svojich údajov v KOMPOSYTe do 30.5.2015.

Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a prosíme Vás o jej zintenzívnenie v nasledujúcom období, nakoľko veľmi potrebujeme informácie o žiakoch Vašej školy, ktorí sa rozhodujú o ďalšom štúdiu, budúcom povolaní a od Vás samotných o poskytnutej poradenskej starostlivosti týmto žiakom.

O všetkých aktivitách v rámci národného projektu môžete nájsť informácie na KOMPOSYTe.

 

S pozdravom

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská

Manažérka Projektového centra pre výchovných poradcov

Tel: +421 908 734 536

Kancelária: Projektové centrum pre výchovných poradcov, Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice

Adresa: VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB