Zmluva /NP/ 2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém/

10.11.2014 09:34

Z M L U V A  č.        /NP/  /2013

o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí / ITMS: 26130230025

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi subjektmi:

Výskumný ústav detskej psychológie  a patopsychológie a základnou školou

Zmluva so ZŠ projekt VUDPaP.doc (107520)

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB