Stredná škola

Prevencia SŠ

Ponukový katalóg prev. aktivít pre SŠ 2018-2019.docx (18775)

 

Tlačivá SŠ

Žiadosť o psychologické a špec. ped. vyšetrenie.pdf (312 kB) nové

Žiadosť o hromadné psychologické vyšerenie SŠ_ 18a.docx (20419)

Pedagogická charakteristika žiaka.doc (34304)

Informovaný súhlas pre profesijnú orientáciu (ProfOr)_18a.pdf (114173) nové

 

Metodické materiály

428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole.pdf (1,2 MB)

Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov.pdf (113,3 kB)

Aplikacia_VPpre_ZZ_VIN_2016.pdf (2,2 MB)

European-patterns-of-successful-practice-in-vet_VET-Report_SK.pdf (2,6 MB)

Informácia pre 8 ročné gymnázia.docx (14,7 kB)

 

Stredné školy v meste Prešov

Evanjelická spojená škola - Ev. kolegiálne gymnázium Nám. legionárov 3 www.esspo.sk
Gymnázium Konštantínova 2 www.gk2-po.sk
Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča Bernolákova 21 www.gymnazium.gojdic.eu
Gymnázium J. A. Raymana Mudroňova 20 www.gjar-po.sk
Gymnázium sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1 www.gymonika.sk
Hotelová akadémia Baštová 32 www.hapresov.edu.sk
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša - Gymnázium sv. Mikuláša Duklianska 16 www.zsgmik.sk/
Obchodná akadémia Volgogradská 3 www.oa-po.sk
SOŠ pedagogická Kmeťovo stromoradie 5 www.pasapo.sk
SOŠ dopravná Konštantínova 2 www.sosdpo.sk
SOŠ gastronómie a služieb Sídl. dukl. hrdinov 3 https://souopo.edupage.org/
SOŠ podnikania Masarykova 24 www.sospodnikania.sk
SOŠ technická Volgogradská 1 www.sost-po.sk
Spojená škola - Gymnázium  Ľ. Podjavorinskej 22 www.spojenask.edupage.org
Spojená škola - SOŠ technická Ľ. Podjavorinskej 22 www.spojenask.edupage.org
Stredná odborná škola lesnícka Kollárova 10 www.slspo.sk
Spoj. škola P. Sabadoša int. - SOŠ polytechnická sl.p.i. Duklianska 2 https://spojenaskola.info/
Spojená škola Tarasa Ševčenka - Gymnázium Sládkovičova 4 gymtspo.edupage.org/
SPŠ elektrotechnická Plzenská 1 www.spse-po.sk
SPŠ stavebná Plzenská 10 https://spsstavpo.edupage.org/
SPŠ strojnícka Duklianska 1 https://spspo.edupage.org/
Stredná odborná škola služieb Košická 20 www.zsssluz.edupage.sk
Stredná priemyselná škola drevárska Bardejovská 24  https://spsdrevpo.edupage.org/ 
Stredná umelecká škola Vodárenská 3 https://www.suspo.sk/
Stredná zdravotnícka škola  Sládkovičova 36 https://www.szspo.sk/sk/
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Kmeťovo stromoradie 1 www.szssvbazpo.edu.sk
Súkromná hotelová akadémia Volgogradská 8 https://shavolgogradska8.edupage.org/
Súkromná obchodná akadémia Petrovianska 34 www.soapo.sk/
Súkromná SOŠ ELBA Smetanova 2 www.elbaci.sk/ssos/
Súkromná spojená škola EES - Súkromné gymnázium Solivarská 28 sg-presov.edupage.org/
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť Pod Kalváriou 36 skolamladost.edupage.org/
Súkromné konzervatórium D. Kardoša  Martina Benku 7 https://skdkpo.webnode.sk/
Súkromné športové gymnázium ELBA Smetanova 2 https://ssgelba.sk/